Ομαδική λιποταξία

32.-(1) Εάν τρεις ή πλείονες στρατιωτικοί λιποτακτήσουν μετά προηγουμένην συμφωνίαν, είναι ένοχοι κακουργήματος και τιμωρούνται εν καιρώ μεν πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή επιστρατεύσεως με ισόβια φυλάκιση, εν καιρώ δε ειρήνης με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δέκα έτη.

(2) Εις τον Αρχηγόν της λιποτακτησάσης ομάδος επιβάλλεται εν καιρώ ειρήνης φυλάκισις μη υπερβαίνουσα τα δεκατέσσαρα έτη.