Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμοι του 1963 έως 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμοι του 1963 έως 1999.