Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του Άρθρου 118 του Συντάγματος θα ιδρυθή Εκδοτική Τράπεζα της Δημοκρατίας, ο δε Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διορίζουσιν από κοινού τον Διοικητήν και Υποδιοικητήν της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας~

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ αι αρμοδιότητες της Εκδοτικής Τραπέζης ησκούντο υπό του Γενικού Λογιστού ενεργούντος δυνάμει του περί Νομίσματος Νόμου ως αναπληρωτού του Εφόρου επί του Νομίσματος~

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, κατ’ εφαρμογήν της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 118 του Συντάγματος, διά των διοικητικών αυτών πράξεων, δημοσιευθεισών εν τη υπ’ αρ. 1568 Γνωστοποιήσει της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας της 20ής Δεκεμβρίου 1962, προέβησαν εις τον διορισμόν του Διοικητού και Υποδιοικητού της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας~

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ θεωρείται νυν σκόπιμον όπως η Εκδοτική Τράπεζα της Δημοκρατίας μετατραπή εις Κεντρικήν Τράπεζαν ως προβλέπεται εν Άρθρω 121 του Συντάγματος.