Κατακρατήσεις γενόμεναι εκ μισθών ναυτικού

23.-(1) Απαγορεύεται η διενέργεια κατακρατήσεων εκ των μισθών εξοφληθέντος ή απολυθέντος ναυτικού εφ’ όσον αι τοιαύται κατακρατήσεις δεν περιελήφθησαν εν τη παραδοθείση συμφώνως τω άρθρω 22 εκθέσει, εκτός εάν αύται γίνωνται αναφορικώς προς ζητήματα επισυμβάντα μετά την τοιαύτην παράδοσιν.

(2) Κατά την διάρκειαν του πλου ο πλοίαρχος εγγράφει τα διάφορα ζητήματα αναφορικώς προς άτινα διενεργούνται κατακρατήσεις, ομού μετά του ποσού των σχετικών κατακρατήσεων ως αύται διενεργούνται, εις βιβλίον ειδικώς επί τούτω τηρούμενον, και εάν τούτο ζητηθή εξ αυτού, προσαγάγει το βιβλίον κατά τον χρόνον της πληρωμής των μισθών, ωσαύτως δε κατά την υπό της αρμοδίας αρχής εκδίκασιν καταγγελίας ή ζητήματος αφορώντος εις την τοιαύτην πληρωμήν.