Υποβιβασμός ναυτικού

24.-(1) Οσάκις ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου υποβιβάζη ναυτικόν, ούτος οφείλει να εγγράφη πάραυτα εν τω ημερολογίω του πλοίου, ή να διατάττη την εγγραφήν εκθέσεως περί τον γενόμενον υποβιβασμόν, και να παρέχη εις τον ναυτικόν αντίγραφον της γενομένης εγγραφής.

(2) Απαγορεύεται η μείωσις του μισθού ην συνεπάγεται ο υποβιβασμός πριν ή γενή η τοιαύτη εγγραφή και παρασχεθή το αντίγραφον αυτής.

(3) Η μείωσις του μισθού, ην συνεπάγεται ο υποβιβασμός, λογίζεται κατακράτησις εκ του μισθού εν τη εννοία των άρθρων 22 και 23.