Ο πλοίαρχος παραδίδει έκθεσιν περί των μισθών

22.-(1) Ο πλοίαρχος παντός πλοίου οφείλει όπως, πριν ή προβή εις την αποπληρωμήν ναυτικού ή την απόλυσιν αυτού, παραδίδει εις αυτόν καθ’ ον χρόνον και εν ω τρόπω προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω πλήρη και επακριβή έκθεσιν εν τω καθωρισμένω τύπω περί των μισθών του ναυτικού και περί πάσης κατακρατήσεως δι’ οιονδήποτε λόγον γενομένης εκ του μισθού.

(2) Η τοιαύτη έκθεσις παραδίδεται-

(α) εις αυτόν τούτον τον ναυτικόν είκοσι τέσσαρας τουλάχιστον ώρας προ της απολύσεως ή αποπληρωμής αυτού, εάν η απόλυσις δεν λαμβάνη χώραν ενώπιον του Λιμενικού Λειτουργού, ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας~ και

(β) είτε εις αυτόν τούτον τον ναυτικόν κατά ή προ του χρόνου καθ’ ον ούτος εγκαταλείπει το πλοίον, είτε εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν ή τον προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας, είκοσι τέσσαρας τουλάχιστον ώρας προ της απολύσεως ή αποπληρωμής αυτού, εάν η απόλυσις λαμβάνη χώραν ενώπιον του Λιμενικού Λειτουργού, ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(3) Πας πλοίαρχος, όστις άνευ ευλόγου αιτίας δεν συμμορφούται προς το παρόν άρθρον, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125.