Πληρωμή μισθών προ του Λιμενικού Λειτουργού

21.-(1) Οσάκις απολύεται ναυτικός ενώπιον του Λιμενικού Λειτουργού, ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, εκτός εάν άλλως διατάξη το Δικαστήριον, ούτος θα λαμβάνη τους μισθούς αυτού μέσω ή τη παρουσία του Λιμενικού Λειτουργού ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(2) Εις τοιαύτην περίπτωσιν ο πλοιοκτήτης, ή ο πλοίαρχος, όστις πληρώνει τους μισθούς του ναυτικού εντός της Δημοκρατίας καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125.