Ψευδές ή πλαστογραφημένον έγγραφον απολύσεως ή πιστοποιητικόν χαρακτήρος

20. Πας όστις-

(α) συντάσσει ψευδές πιστοποιητικόν χαρακτήρος δυνάμει του παρόντος Νόμου, γνωρίζων ότι τούτο είναι ψευδές~

(β) πλαστογραφεί, ή δολίως παραποιεί έγγραφον απολύσεως, ή πιστοποιητικόν χαρακτήρος ή αντίγραφον τοιούτου πιστοποιητικού~

(γ) συνεργεί εις την διάπραξιν τινος των προμνησθέντων αδικημάτων, ή προάγει την διάπραξιν αυτού~ ή

(δ) δολίως χρησιμοποιεί πλαστογραφημένον, παραποιημένον ή μη ανήκον εις αυτόν έγγραφον απολύσεως ή πιστοποιητικόν χαρακτήρος ή αντίγραφον τοιούτου πιστοποιητικού,

είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.