Πιστοποιητικόν χαρακτήρος ναυτικού

19.-(1) Οσάκις απολύεται ναυτικός ενώπιον Λιμενικού Λειτουργού, ο πλοίαρχος οφείλει να συντάττη και υπογράφη εν τω καθορισμένω τύπω πιστοποιητικόν περί την διαγωγήν, χαρακτήρα και προσόντα του απολυομένου ναυτικού, ή δύναται να εκθέση εν τω αυτώ τύπω ότι αρνείται να εκφέρη οιανδήποτε άποψιν περί απάντων, ή περί τινων των τοιούτων στοιχείων.

(2) Εάν ο ναυτικός ζητήση τούτο, ο Λιμενικός Λειτουργός ενώπιον ούτινος εχώρησεν η απόλυσις, οφείλει να δώση εις αυτόν αντίγραφον του τοιούτου πιστοποιητικού ή να προβή εις την σημείωσιν του τοιούτου αντιγράφου επί του εγγράφου απολύσεως αυτού.