Πιστοποιητικό εξειδικευμένης εκπαίδευσης

4Α.-(1) Ουδείς πλοίαρχος ή ναυτικός θεωρείται ότι κατέχει τα αναγκαία κατά τον παρόντα Νόμο προσόντα, εκτός εάν κατέχει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης εκπαίδευσης που αναλογεί στη θέση του.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “πιστοποιητικό εξειδικευμένης εκπαίδευσης” σημαίνει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης εκπαίδευσης που απαιτείται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες ή άλλη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία και το οποίο παρασχέθηκε αρμοδίως σ’ αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, το πιστοποιητικό της οποίας θέλει κηρύσσεται, με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.