Πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητος

4.-(1) Ουδείς πλοίαρχος ή ναυτικός θεωρείται ότι κέκτηται τα αναγκαία κατά τον παρόντα Νόμον προσόντα, εκτός εάν κατέχη το αναλογούν εις την θέσιν του πιστοποιητικόν ναυτικής ικανότητος.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πιστοποιητικόν ναυτικής ικανότητος σημαίνει πιστοποιητικόν ναυτικής ικανότητος διά βαθμόν ανάλογον προς την επί του πλοίου θέσιν του κατόχου αυτού, ή δι’ ανώτερον τοιούτον, αρμοδίως παρασχεθέν εις την Δημοκρατίαν, την Ελλάδα, την Τουρκίαν, το Ηνωμένον Βασίλειον, ή εις οιανδήποτε άλλην χώραν, το πιστοποιητικόν της οποίας ήθελε κηρυχθή διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου ανεγνωρισμένον πιστοποιητικόν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(3) Οι βαθμοί αναφορικά με τους οποίους παρέχονται πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας κατατάσσονται ως ακολούθως:

(α) Προσωπικό Καταστρώματος

(i) Αξιωματικοί:

Δίπλωμα Πλοιάρχου

Δίπλωμα Υποπλοιάρχου

Δίπλωμα Αξιωματικού Καταστρώματος

Δίπλωμα Πρακτικού Πλοιάρχου

Πιστοποιητικό Κυβερνήτη (Μικρών Σκαφών)

Δίπλωμα Κυβερνήτη Αλιευτικού (Ανοικτής Θάλασσας)

Δίπλωμα Κυβερνήτη Αλιευτικού (Περιορισμένης Έκτασης)

Δίπλωμα Αξιωματικού Φυλακής Γέφυρας Αλιευτικού (Ανοικτής Θάλασσας)

Δίπλωμα Αξιωματικού Φυλακής Αλιευτικού (Περιορισμένης Έκτασης).

(ii) Κατώτερο Πλήρωμα Καταστρώματος Α’ Τάξης:

Πιστοποιητικό Ναυκλήρου

Πιστοποιητικό Κατώτερου Πληρώματος Καταστρώματος Πρώτης Τάξης

Πιστοποιητικό Προσοντούχου Ναύτη (ΑΒ)

Πιστοποιητικό Κατώτερου Πληρώματος για Εκτέλεση Καθηκόντων Φυλακής Γέφυρας.

(iii) Κατώτερο Πλήρωμα Καταστρώματος Β’ Τάξης:

Πιστοποιητικό Κατώτερου Πληρώματος Καταστρώματος Δεύτερης Τάξης

Πιστοποιητικό Απλού Ναύτη (ΟS).

(β) Προσωπικό Μηχανής:

(i) Αξιωματικοί:

Δίπλωμα Πρώτου Μηχανικού

Δίπλωμα Δεύτερου Μηχανικού

Δίπλωμα Αξιωματικού Μηχανής

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου

Δίπλωμα Πρακτικού Μηχανικού

Δίπλωμα Πρώτου Μηχανικού Αλιευτικού

Δίπλωμα Δεύτερου Μηχανικού Αλιευτικού.

(ii) Κατώτερο Πλήρωμα Μηχανής Α’ Τάξης:

Πιστοποιητικό Μηχανοδηγού

Πιστοποιητικό Κατώτερου Πληρώματος Μηχανής Πρώτης Τάξης

Πιστοποιητικό Κατώτερου Πληρώματος για Εκτέλεση Καθηκόντων Φυλακής Μηχανής

Πιστοποιητικό Λιπαντή

Πιστοποιητικό Θερμαστή.

(iii) Κατώτερο Πλήρωμα Μηχανής Β’ Τάξης

Πιστοποιητικό Κατώτερου Πληρώματος Μηχανής Δεύτερης Τάξης.

(γ) Κατώτερο Προσωπικό Καταστρώματος/Μηχανής:

Πιστοποιητικό Κατώτερου Πληρώματος Πολλαπλών Καθηκόντων.

(δ) Προσωπικό Τηλεπικοινωνιών:

Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητού

Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρονικών Α

Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρονικών Β

Πιστοποιητικό Χειριστού Γενικής Έκτασης

Πιστοποιητικό Χειριστού Περιορισμένης Έκτασης

Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρονικών Α’ Αλιευτικού

Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρονικών Β’ Αλιευτικού

Πιστοποιητικό Χειριστού Γενικής Έκτασης Αλιευτικού

Πιστοποιητικό Χειριστού Περιορισμένης Έκτασης Αλιευτικού.

(ε) Προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών:

Πιστοποιητικό Αρχιλογιστή

Πιστοποιητικό Φροντιστή

Πιστοποιητικό Λογιστή

Πιστοποιητικό Αρχιθαλαμηπόλου

Πιστοποιητικό Θαλαμηπόλου

Πιστοποιητικό Αρχιμαγείρου

Πιστοποιητικό Μαγείρου.

(στ)Οι κάτοχοι πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας κατώτερου πληρώματος καταστρώματος Α’ Τάξης και κατώτερου πληρώματος μηχανής Α’ Τάξης πρέπει να είναι κάτοχοι και πιστοποιητικών κατώτερου πληρώματος για εκτέλεση καθηκόντων φυλακής γέφυρας ή μηχανής, αντίστοιχα. Οι δε κάτοχοι πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας κατώτερου πληρώματος πολλαπλών καθηκόντων πρέπει να είναι κάτοχοι και πιστοποιητικών κατώτερου πληρώματος για εκτέλεση καθηκόντων φυλακής γέφυρας και μηχανής.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να θέτει περιορισμούς όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας με βάση τον τύπο, τη χωρητικότητα και την ισχύ της μηχανής του πλοίου, την περιοχή που ταξιδεύει ή τη διάρκεια του ταξιδιού του.

(5) Όστις-

(α) εν γνώσει αυτού χρησιμοποιεί πιστοποιητικόν ή αντίγραφον πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητος, το οποίον έχει πλαστογραφηθή, νοθευθή, ακυρωθή ή ανασταλή, ή εις το οποίον ούτος δεν δικαιούται~ ή

(β) δολίως δανείζει τούτο ή επιτρέπει την χρήσιν αυτού υφ’ ετέρου προσώπου, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.