Κανών αφορών εις την πληρωμήν ναυτικού εις νόμισμα έτερον ή το εν τη συμβάσει προβλεπόμενον τοιούτον

27. Οσάκις ο ναυτικός συμφωνή μετά του πλοιάρχου Κυπριακού πλοίου ότι η πληρωμή των μισθών αυτού θα γίνεται εις εγχώριον νόμισμα, ή εις οιονδήποτε έτερον τοιούτον, πάσα πληρωμή μισθών, ή έναντι των μισθών αυτού, γενομένη εις οιονδήποτε έτερον νόμισμα πλην του συμπεφωνημένου τοιούτου, ανεξαρτήτως οιασδήποτε ρήτρας εν τη συμφωνία, γίνεται εις την τρέχουσαν αξίαν του εν τη συμφωνία προβλεπομένου νομίσματος εν ω χρόνω και τόπω γίνεται η πληρωμή.