Διακανονισμός μισθών

26.-(1) Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο ναυτικός απολύεται εκ Κυπριακού πλοίου και ο διακανονισμός των μισθών αυτού διενεργείται ενώπιον του Λιμενικού Λειτουργού ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, ούτος υπογράφει τη παρουσία του Λιμενικού Λειτουργού ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, εξοφλητικήν απόδειξιν εν τω καθωρισμένω τύπω περί πάσης αξιώσεως αυτού αναφορικώς προς παρελθόντα πλουν ή μίσθωσιν~ η εξοφλητική απόδειξις υπογράφεται ωσαύτως υπό του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου και βεβαιούται υπό του Λιμενικού Λειτουργού, ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(2) Η ούτω υπογραφείσα και βεβαιωθείσα εξοφλητική απόδειξις επάγεται αμοιβαίαν απόσβεσιν απασών των μεταξύ των μερών υφισταμένων αξιώσεων και διακανονισμόν αυτών αναφορικώς προς παρελθόντα πλουν ή μίσθωσιν.

(3) Η εξοφλητική απόδειξις κρατείται υπό του Λιμενικού Λειτουργού, ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, άμα δε τη προσαγωγή αυτής εκ του τόπου ένθα φυλάττεται, γίνεται δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον περί την εξόφλησιν ή απόσβεσιν των αξιώσεων αναφορικώς προς ας αύτη εδόθη.

(4) Εις περίπτωσιν καθ’ ην γίνεται οιαδήποτε πληρωμή υπό του πλοιάρχου ενώπιον του Λιμενικού Λειτουργού, ή του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, ο Λιμενικός Λειτουργός, ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας, υπογράφει, εάν ζητηθή τούτο εξ αυτού, και παραδίδει εις τον πλοίαρχον έκθεσιν περί παντός ούτω πληρωθέντος ποσού~ μεταξύ δε του πλοιάρχου και του εργοδότου αυτού η έκθεσις γίνεται δεκτή ως αποδεικτικόν στοιχείον του γεγονότος ότι ο πλοίαρχος διενήργησε τας εν αυτή μνημονευομένας πληρωμάς.

(5) Ο ναυτικός δύναται να εξαιρέση της υπ’ αυτού δυνάμει του παρόντος άρθρου υπογραφομένης εξοφλητικής αποδείξεως ειδικήν τινά αξίωσιν ή απαίτησιν ην ούτος ήθελεν έχει εναντίον του πλοιοκτήτου ή του πλοιάρχου, επί της εξοφλητικής όμως αποδείξεως σημειούται το γεγονός ότι εγένετο η εξαίρεσις της τοιαύτης αξιώσεως ή απαιτήσεως.

(6) Η τοιαύτη εξοφλητική απόδειξις δεν επάγεται απόσβεσιν ή συμβιβασμόν των ούτω σημειουμένων αξιώσεων ή απαιτήσεων.