Περιορισμός προκαταβολών

28.-(1) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην η σύμβασις μετά του πληρώματος αναγκαίως περιβάλλεται καθωρισμένον τινά τύπον-

(α) η σύμβασις δύναται να διαλαμβάνη ρήτραν προνοούσαν ότι, υπό τον όρον ότι ο ναυτικός θα αναχωρήση μετά του πλοίου συμφώνως τη συναφθείση συμβάσει, θα καταβάλληται εις αυτόν, ή εις έτερον εκ μέρους αυτού, ποσόν μη υπερβαίνον τον πληρωτέον εις αυτόν δυνάμει της συμβάσεως μισθόν ενός μηνός~ και

(β) αι αφορώσαι εις την παραχώρησιν των μισθών του ναυτικού ρήτραι δύνανται να συναφθώσι συμφώνως τω παρόντι Μέρει.

(2) Εξαιρουμένης της ανωτέρω διατάξεως, πάσα συμφωνία υπό ή εκ μέρους του εργοδότου ναυτικού προνοούσα την καταβολήν χρηματικού ποσού εις τον ναυτικόν, ή εις έτερον εκ μέρους του ναυτικού, υπό τον όρον ότι ο ναυτικός θα αναχωρήση μετά του πλοίου εξ οιουδήποτε λιμένος της Δημοκρατίας, είναι άκυρος, το καταβληθέν δε δυνάμει της τοιαύτης συμφωνίας ποσόν δεν δύναται να κατακρατηθή εκ του μισθού του ναυτικού~ δεν παρέχεται δε δικαίωμα αγωγής ή συμψηφισμού εναντίον του ναυτικού ή του εκδοχέως αυτού αναφορικώς προς χρηματικόν ποσόν ούτω καταβληθέν, ή όπερ φέρεται ως ούτω καταβληθέν.