Κανονισμοί διέποντες τας εντολάς παραχωρήσεως

29.-(1) Η υπό τινος ναυτικού κατά την έναρξιν του πλου συνομολογηθείσα ρήτρα δυνάμει του άρθρου 28 διά την παραχώρησιν μέρους του μισθού του ναυτικού κατά την απουσίαν αυτού, παρεντίθεται εν τη συμβάσει μετά του πληρώματος, καθορίζει δε το ποσόν και τον χρόνον των διενεργηθησομένων πληρωμών.

(2) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην η σύμβασις αναγκαίως περιβάλλεται καθωρισμένον τινα τύπον, ο ναυτικός δύναται να ζητήση όπως παρεντεθή εν τη συμβάσει, υπό μορφήν εντολής παραχωρήσεως, ρήτρα περί παραχωρήσεως μέρους τινος του μισθού αυτού μη υπερβαίνοντος το ήμισυ του τοιούτου μισθού, προς όφελος στενού τινος συγγενούς αυτού ή Ταμιευτηρίου.

(3) Αι περί παραχωρήσεως εντολαί δέον όπως γίνωνται εν τω καθωρισμένω τύπω.

(4) Καθ’ όσον αφορά τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου εν σχέσει προς τας περί παραχωρήσεως εντολάς-

(α) “στενός συγγενής” σημαίνει τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι την σύζυγον, πατέρα, μητέρα, πάππον, μάμμην, τέκνον, εγγονόν, αδελφόν ή αδελφήν του ναύτου, και

(β) “Ταμιευτήριον” σημαίνει καθωρισμένον ταμιευτήριον.

(5) Επί τω τέλει πραγματώσεως του σκοπού των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής του Τμήματος Λιμένων, ή ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας θα ερωτώσι τον ναυτικόν, αφού ούτος υπογράψη την σύμβασιν, εάν επιθυμή την συνομολόγησιν ρήτρας περί παραχωρήσεως υπό μορφήν εντολής παραχωρήσεως, εάν δε ούτος τω όντι επιθυμή την τοιαύτην συνομολόγησιν, εν τη συμβάσει μετά του πληρώματος εντίθεται η οικεία ρήτρα ήτις και θεωρείται ως συνομολογηθείσα μετά του πλοιάρχου.