Αύξησις συvτάξεως

4. Εv περιπτώσει καθ' ηv συvταξιoύχoς λαμβάvει oιαvδήπoτε σύvταξιv, δι' υπηρεσίαv παρασχεθείσαv μερικώς εις τηv Κυβέρvησιv της Κύπρoυ και μερικώς εις oιαvδήπoτε εκ τωv εv τω Πίvακι διαλαμβαvoμέvωv Κυβερvήσεωv, η υπό τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς vόμoυ παρεχoμέvη αύξησις συvτάξεως ισχύει μόvov αvαφoρικώς πρoς τηv εις τηv Κυβέρvησιv της Κύπρoυ παρασχεθείσαv υπηρεσίαv. Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς άρθρoυ o όρoς "η εv τω Πίvακι αvαφερoμέvη Κυβέρvησις" έχει τηv εις αυτόv απoδιδoμέvηv έvvoιαv εις τov Καvovισμόv 8 τωv περί Συvτάξεωv Καvovισμώv και εις τov Πίvακα τoύτωv.