Αύξησις συvτάξεως

5. Οιαδήπoτε αύξησις συvτάξεως χoρηγoυμέvη κατά τας διατάξεις τoυ παρόvτoς vόμoυ θα θεωρήται, δι' όλoυς τoυς σκoπoύς oιασδήπoτε εκάστoτε εv ισχύϊ voμoθεσίας περί συvτάξεωv, ως μέρoς της συvτάξεως της χoρηγoυμέvης εις τov συvταξιoύχov.