Ειδική διάταξη σε σχέση με την εκλογή για το έτος 2023

41Γ. Οι διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στον καταρτισμό εκλογικού καταλόγου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η εκλογή για το έτος 2023, λήγει την 27η Δεκεμβρίου 2022.