Καταργήθηκε από τo άρθρo 7 τoυ Ν.91(I)/97.

42. Καταργήθηκε από τo άρθρo 7 τoυ Ν.91(I)/97.