Ειδική διάταξη σε σχέση με την εκλογή το έτος 2018

41Β. Οι διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου το 2002, οι οποίες αναφέρονται στον καταρτισμό εκλογικού καταλόγου, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η εκλογή το έτος 2018, λήγει την 18η Δεκεμβρίου 2017.