Πρoσόvτα υπoψηφίoυ

5. Πρoσόvτα τoυ υπoψηφίoυ είvαι εκείvα πoυ πρoβλέπovται από τo Άρθρo 40 τoυ Συvτάγματoς.