Κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδών

17.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

“ιδιοκτήτης” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή δικαιούται να εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται δυνάμει του εδαφίου (3).

“κατάλληλη κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδού” περιλαμβάνει τη διεύρυνση ή επανακατασκευή των θεμελίων οδού, κατάλληλη ρύθμιση για την αποχέτευση του επιφανειακού ύδατος, την κατασκευή πεζοδρομίων και την ασφαλτόστρωση ή πλακόστρωση τόσο των ασφαλτικών οδοστρωμάτων όσον και των πεζοδρομίων αλλά δεν περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης.

(2) Όταν αρμόδια αρχή κρίνει ότι οδός έπρεπε να κατασκευαστεί κατάλληλα, επανακατασκευαστεί ή βελτιωθεί, η αρχή αυτή δύναται να λάβει απόφαση σχετικά με αυτό και ετοιμάζει σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις για την εργασία αυτή:

Νοείται ότι όταν αρμόδια αρχή, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ή το Κοινοτικό Συμβούλιο ή συμβούλιο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 ή δυνάμει της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της αρχής αυτής που κατέχουν θέση.

(3) Όταν έχει ληφθεί απόφαση και έχουν ετοιμαστεί σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις δυνάμει του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή καταθέτει τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις στο γραφείο της και μεριμνά όπως γνωστοποίηση δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία ή περισσότερες τοπικές εφημερίδες ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί και τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις έχουν ετοιμαστεί και κατατεθεί στο γραφείο αυτής και ότι τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις είναι ανοικτές για επιθεώρηση από το κοινό σε κάθε εύλογο χρόνο, για περίοδο δύο μηνών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η γνωστοποίηση αυτή επίσης εκθέτει-

(α) Την υπολογιζόμενη δαπάνη της εργασίας

(β) οποιοδήποτε ποσό χρημάτων που δεν δαπανήθηκε, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 6

(γ) τα ονόματα των ιδιοκτητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στη δαπάνη

(δ) την αναλογία κατά την οποία θα γίνει η συνεισφορά αυτών

(ε) τον αριθμό των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες αυτοί δύνανται να καταβάλουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις.

(4) Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από οποιαδήποτε σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (3) δύναται, εντός της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις είναι κατατεθειμένες προς επιθεώρηση, να υποβάλει, γραπτώς ένσταση σε σχέση με αυτές στην αρμόδια αρχή.

(5) Μετά την εκπνοή της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια που ετοιμάστηκαν και προδιαγραφές και προμετρήσεις ήταν κατατεθημένες προς επιθεώρηση δυνάμει του εδαφίου (3), η αρμόδια αρχή εξετάζει αμέσως κάθε υποβληθείσα, δυνάμει του εδαφίου (4), ένσταση και αποφασίζει κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6).

(6) Η αρμόδια αρχή, αφού μελετήσει κάθε υποβληθείσα ένσταση και λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις, έχει την εξουσία να εγκρίνει τα σχέδια, τις προδιαγραφές και προσμετρήσεις που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει του εδαφίου (3) είτε απόλυτα είτε τηρουμένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή όρων τους οποίους θα θεωρήσει σκόπιμο να υιοθετήσει και η απόφαση της αυτή είναι τελική.

(7) Όταν η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις, γνωστοποίηση γι’ αυτό δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις καθίστανται δεσμευτικές από την αρμόδια αρχή και σε όλους τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται.

(8) Η δαπάνη της τέτοιας κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που δεν δαπανήθηκε το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή από κάτοχο άδειας δυνάμει του εδαφίου (6), βαρύνει τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που συνορεύει με την οδό αυτή, και η δαπάνη αυτή κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ανάλογα με τη πρόσοψη της αντίστοιχης με αυτά ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει πρόσοψη επί ή συνορεύει με την προκειμένη οδό:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δύναται να μειώσει το ποσό της δαπάνης η οποία κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται σε τέτοιο ποσοστό ως η αρμόδια αρχή ήθελε εγκρίνει:Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δύναται να μειώσει το ποσό της δαπάνης η οποία κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται σε τέτοιο ποσοστό ως η αρμόδια αρχή ήθελε εγκρίνει:

Νοείται επίσης ότι κανένας τέτοιος καταμερισμός της δαπάνης δεν διενεργείται σε σχέση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ακίνητες ιδιοκτησίες:

(α) Τόπων ή οικοδομών που ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα καθηγιασμένων και χρησιμοποιουμένων αποκλειστικά για δημόσια λατρεία

(β) κοιμητηρίων ή χώρων ταφής

(γ) γης εγγεγραμμένης ή καταχωρημένης ως κοινός βοσκότοπος στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου

(δ) γης ή ανοικτών χώρων καταχωρημένων ή εκχωρημένων ab antiquo για την κοινή χρήση κοινότητας

(ε) ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία

(στ) οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται και που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου σε καταπίστευμα (trust) για σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας, δυνάμει του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και για σχολεία μέσης εκπαίδευσης δυνάμει του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

(9) Όταν η εργασία κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης συμπληρωθεί, ακριβής έκθεση της δαπάνης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μαζί με τον τελικό καταμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ή μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται, ανάλογα με την περίπτωση. Η αναλογία σε τέτοια δαπάνη και η ετήσια δόση σε τέτοια αναλογία η οφειλόμενη από τέτοιους ιδιοκτήτες εγγράφεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και θεωρείται ως επιβάρυνση σε σχετική ακίνητη ιδιοκτησία και ως φόρος οφειλόμενος από τέτοιους ιδιοκτήτες και συλλέγεται από την αρμόδια αρχή από τον κάθε τέτοιο ιδιοκτήτη με τον τρόπο που καθορίζεται στον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο, και στο εξής κανένας τέτοιος ιδιοκτήτης δεν πωλεί, μεταβιβάζει, αποξενώνεται ή διαθέτει οποιαδήποτε από την ακίνητη ιδιοκτησία του που επηρεάζεται με αυτό τον τρόπο, εκτός αν πριν από την τέτοια πώληση, μεταβίβαση, αποξένωση ή διάθεση παρουσιάσει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο απόδειξη πληρωμής, από την αρμόδια αρχή, όλων των οφειλόμενων ποσών που εκκρεμούν απ’ αυτόν για αυτή την επηρεαζόμενη ακίνητη ιδιοκτησία.