Ιεραρχική προσφυγή

18.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) δεν ικανοποιείται-

(i) από απόφαση της αρμόδιας αρχής που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3, 6, 9, 21, 22 και 23∙ ή

(ii) από διάταγμα που εκδόθηκε από αυτή δυνάμει του άρθρου 150 ή

(iii) από διάταγμα που εκδόθηκε από αυτή δυνάμει του άρθρου 15Β,

(β) ενίσταται σε σχέδια που ετοιμάστηκαν από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 12,

δύναται, εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού ή του διατάγματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της ίδιας παραγράφου ή εντός επτά ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό του διατάγματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της ίδιας παραγράφου και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο τα σχέδια είναι εκτεθειμένα για επιθεώρηση, στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου αυτού, με έγγραφη προσφυγή, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι προς υποστήριξη αυτής, στον Υπουργό Εσωτερικών να προσβάλει τέτοια απόφαση, διάταγμα ή σχέδια.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που γίνεται σ’ αυτόν, και αν, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός αποφασίζει σε κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί την απόφαση του στον προσφεύγοντα εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής·:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σ’ αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφαση του για την προσφυγή.

(3) Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιείται από την απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό δύναται να προσφύγει εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών στο Ανώτατο Δικαστήριο:

Νοείται ότι, καμία απόφαση, διάταγμα ή ειδοποίηση δεν καθίσταται εκτελεστέα πριν από την πάροδο των προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.