Κανονισμοί

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για όλους ή οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) την προσάρτηση ειδικών όρων σε οποιαδήποτε άδεια

(γ) να προνοούν τα μέσα επίβλεψης και ελέγχου σε οδούς ή οικοδομές για τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες είτε γενικά είτε σε σχέση με οδούς ή οικοδομές σε συγκεκριμένη περιοχή

(δ) τις ελάχιστες διαστάσεις και το σχήμα των οικοπέδων σε σχέση με τα οποία δύναται να χορηγούνται άδειες, την αναλογία του εμβαδού οποιουδήποτε οικοπέδου, η οποία δύναται να οικοδομηθεί και την απόσταση οποιασδήποτε οικοδομής από τα σύνορα του οικοπέδου

(ε) τα υλικά για την κατασκευή οικοδομών και τον τρόπο κατασκευής, επισκευής ή μετατροπής αυτών ή την εξωτερική εμφάνιση, ανθεκτικότητα, πυροπροστασία, εξαερισμό, αποχέτευση, υγιεινή και υδατοπρομήθεια των οικοδομών

(ε1) τη ρύθμιση του ανώτατου αριθμού των ορόφων οικοδομών, ή του ανώτατου ύψους οικοδομών ή οποιουδήποτε τμήματος αυτών, ή του ανώτατου συνολικού εμβαδού όλων μαζί των ορόφων οικοδομών, ή όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς

(ε2) για και σε σχέση με οικοδομές, τον καθορισμό και τη ρύθμιση χώρων στάθμευσης και διακίνησης οχημάτων οποιασδήποτε φύσης

(ε3) τη ρύθμιση της προσπέλασης σε δημόσια οδό οποιασδήποτε οικοδομής ή γης αναφορικά με την οποία δύναται να χορηγηθεί άδεια δυνάμει του άρθρου 3

(ε4) τη ρύθμιση της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα∙

(ε5) τη ρύθμιση της εγκατάστασης μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων·

(ε6)τη ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών όπως αυτές ορίζονται στους κανονισμούς·

(ε7) τη ρύθμιση της πυροπροστασίας των οικοδομών∙

(ε8) τη ρύθμιση της εγκατάστασης συστημάτων χρήσης, εξοικονόμησης και επαναχρησιμποίησης του ύδατος∙

(στ) την επίτευξη της ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης των οικοδομών από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα∙

(ζ) τα δικαιώματα τα οποία καταβάλλονται για οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται δυνάμει του Νόμου αυτού και τον τρόπο καταβολής τέτοιων δικαιωμάτων

(η) οποιαδήποτε θέματα αναγκαία για την εξασφάλιση της τήρησης των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή παρεμπίπτοντα στην εξασφάλιση της τήρησης αυτών

(θ) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύνανται να εκδοθούν αναφορικά με οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή στην οποία αρμόδια αρχή ασκεί εξουσίες δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατίθενται με αυτό τον τρόπο, στο σύνολο τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών, στο σύνολο τους ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελον τροποποιηθεί από αυτή με αυτό τον τρόπο και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να προνοούν για την τροποποίηση, με διάταγμα του Υπουργού, των Παραρτημάτων τους που αναφέρονται σε θέματα τεχνικής φύσης.