Ιεραρχική προσφυγή

18.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) δεν ικανοποιείται-

(i) από απόφαση της αρμόδιας αρχής που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 3, 6, 90 ή

(ii) από διάταγμα που εκδόθηκε από αυτή δυνάμει του άρθρου 150 ή

(iii) από διάταγμα που εκδόθηκε από αυτή δυνάμει του άρθρου 15Α.

(β) ενίσταται σε σχέδια που ετοιμάστηκαν από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 12,

δύναται, εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της απόφασης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού ή του διατάγματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της ίδιας παραγράφου ή εντός επτά ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό του διατάγματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της ίδιας παραγράφου και σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο τα σχέδια είναι εκτεθειμένα για επιθεώρηση, στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου αυτού, με έγγραφη προσφυγή, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι προς υποστήριξη αυτής, στον Υπουργό Εσωτερικών να προσβάλει τέτοια απόφαση, διάταγμα ή σχέδια.

(2) Ο Υπουργός Εσωτερικών εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που γίνεται σ’ αυτόν, και αν, σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός αποφασίζει σε κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί αμέσως την απόφαση του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σ’ αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφαση του για την προσφυγή.

(3) Πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο αλλά μέχρι την έκδοση της απόφασης από τον Υπουργό αυτό σε περίπτωση προσφυγής σε αυτό ή σε περίπτωση μη προσφυγής σε αυτόν μέχρι την πάροδο των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) για την καταχώριση ιεραρχικής προσφυγής, η απόφαση, το διάταγμα ή τα σχέδια της αρμόδιας αρχής, όπως θα ήταν η περίπτωση, δεν καθίστανται εκτελεστά.