Υποβολή και εξέταση ιεραρχικής προσφυγής

10Ε. (1) Πρόσωπο που θεωρεί ότι η απόφαση της Επιτροπής σε σχέση με αίτηση που έχει υποβάλει δυνάμει των άρθρων 10Β, 10Γ και 10Δ, παραβλάπτει τα νόμιμα του συμφέροντα ή διαφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας αρχής περί επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 10Α μπορεί να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού υποβάλλεται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από τη διαβίβαση της προσβαλλόμενης απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(4) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει επ’ αυτής σύμφωνα με το εδάφιο (5), το αργότερο εντός προθεσμίας 30 ημερών.

(5) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (5) στον προσφεύγοντα, στην Επιτροπή και στην αρμόδια αρχή.