Προσωρινές διατάξεις αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για παρατυπίες σε υφιστάμενη οικοδομή ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο

10Δ. (1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, με σκοπό την έγκριση υφιστάμενης οικοδομής ή υπό δημιουργία οικοπέδου, που δεν είναι σύμφωνη/σύμφωνο με την άδεια, η αρμόδια αρχή είναι δυνατό, κατόπιν σχετικής αίτησης του κατόχου της άδειας ή οποιουδήποτε προσώπου έχει συμφέρον στην οικοδομή ή στο διαχωρισμό, ή αυτεπάγγελτα, να εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης έστω και αν υπάρχουν παρατυπίες σε υφιστάμενη οικοδομή ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο, νοουμένου ότι οι παρατυπίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα:

Νοείται ότι, πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθιστά νόμιμη κάθε εργασία στην οποία αναφέρεται και είναι δυνατό να εκδοθεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη σε ισχύ πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή άδειας διαχωρισμού.

(2)  Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, νοουμένου ότι σχετική δήλωση πρόθεσης για την υποβολή της αίτησης υποβάλλεται στον Υπουργό μέχρι την 30η Απριλίου 2014 μαζί με υπεύθυνη δήλωση του αιτητή, με την οποία βεβαιούται ότι η οικοδομή ή ο διαχωρισμός για την/τον οποία/οποίο υποβάλλεται η δήλωση, ήταν υφιστάμενα κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

(3) Η αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (2) αίτηση συνοδεύεται από την εκδοθείσα άδεια οικοδομής ή άδεια διαχωρισμού και πολεοδομική άδεια, αρχιτεκτονικά ή/και άλλα σχέδια, στα οποία εμφαίνεται η οικοδομή ή το υπό δημιουργία οικόπεδο όπως υφίσταται κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης, στα οποία καθορίζονται οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα σχέδια και έγγραφα της άδειας:

Νοείται ότι όταν η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από την 1 Ιανουαρίου 1994, η αίτηση συνοδεύεται από έκθεση αναφορικά με την κατάσταση του στατικού φορέα της οικοδομής:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο στατικός φορέας της οκοδομής έχει υποστεί τροποποιήσεις σε σύγκριση με την άδεια οικοδομής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, η αίτηση συνοδεύεται και από στατική μελέτη με βάση τον κώδικα που ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, καθώς και από έκθεση της παρούσας κατάστασης του στατικού φορέα της οικοδομής:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ενεργεί αυτεπάγγελτα δύναται να απαιτήσει από τον κάτοχο της άδειας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον στην οικοδομή ή στο υπό δημιουργία οικόπεδο όπως προσκομιστούν οποιαδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα.

(4) Η αρμόδια αρχή, εκτός από όλα τα αναγκαία έγγραφα που προβλέπονται στο εδάφιο (3) και συνοδεύουν την αίτηση, δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που, κατά την κρίση της, είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης ή βεβαίωση για την ενημέρωση των ιδιοκτήτων και αγοραστών των εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή άλλων μονάδων της οικοδομής ή άλλων οικοπέδων του διαχωρισμού, που ενδεχομένως επηρεάζονται από την απόφασή της, ή/και οποιεσδήποτε παραστάσεις έχουν υποβληθεί σε σχέση με την αίτηση.

(5) [Διαγράφηκε].

(6) [Διαγράφηκε].

(7) [Διαγράφηκε].

(8) [Διαγράφηκε].

(9)  Η αρμόδια αρχή αποφασίζει αναφορικά με την αίτηση, αφού λάβει υπόψη τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της υποβληθείσας αίτησης και όλων των σχετικών στοιχείων που υποβάλλονται μαζί με αυτή, της σχετικής βεβαίωσης που είναι δυνατό να ζητηθεί σχετικά με την ενημέρωση ιδιοκτητών και αγοραστών εφαπτόμενων ιδιοκτησιών ή άλλων μονάδων της οικοδομής ή άλλων οικοπέδων του διαχωρισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (4) και των απόψεων που ενδέχεται να υποβληθούν ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης.

(10)  Η αρμόδια αρχή δύναται -

(α) να εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης με οποιουσδήποτε, κατά την κρίση της, αναγκαίους όρους,

(β) να μην εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης, αλλά να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ.

(11) Το πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παρόν άρθρο λογίζεται και ως άδεια για επέκταση, προσθήκη ή μετατροπή στην υφιστάμενη οικοδομή ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο:               Νοείται ότι σε περίπτωση κοινόκτητης οικοδομής η αξία της εργασίας που νομιμοποιείται ή εγγράφεται σε  τίτλο σε οποιαδήποτε μονάδα δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του μεριδίου της μονάδας στην κοινόκτητη ιδιοκτησία.

(12) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό έγκρισης δύναται να εκδοθεί μόνο αφού υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι περιορισμοί που προνοούνται στο εδάφιο (13) και στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(13) (α)  Η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης  είναι δυνατή μόνο εφόσον το πρόσωπο που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης μη εξουσιοδοτημένων εργασιών δυνάμει του εδαφίου (1) καταβάλει ως αντιστάθμισμα της υπέρβασης του δομήσιμου εμβαδού ποσό ίσο με το εβδομήντα τοις εκατόν (70%) της αξίας του δομήσιμου εμβαδού που αντιστοιχεί στην υπέρβαση ή το δομήσιμο εμβαδόν της υπέρβασης αντισταθμισθεί από το πρόσωπο που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης μη εξουσιοδοτημένων εργασιών δυνάμει του εδαφίου (1) με μεταφορά συντελεστή δόμησης από διατηρητέα οικοδομή ή από άλλη έκταση γης, η οποία αντιστοιχεί στο δομήσιμο εμβαδόν της υπέρβασης και παραχωρείται στο δημόσιο.

(β) Η κατά το εδάφιο (1) αξία του δομήσιμου εμβαδού που αντιστοιχεί στην υπέρβαση υπολογίζεται από τον αιτητή και ελέγχεται από την αρμόδια αρχή με βάση γενικές εκτιμήσεις κατά περιοχή και χρήση που ετοιμάζει ο Διευθυντής Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τους σκοπούς του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, οι οποίες περιλαμβάνονται σε διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός και που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(γ) Για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 θα ισχύει μείωση της απαίτησης για αντιστάθμισμα κατά 20% και για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα ισχύει μείωση της απαίτησης για αντιστάθμισμα κατά 10%.

(14) Το αντιστάθμισμα που καταβάλλεται για την υπέρβαση του δομήσιμου  εμβαδού της οικοδομής κατατίθεται σε Ειδικό Ταμείο της οικείας τοπικής αρχής και οι πόροι που συγκεντρώνονται σε αυτό χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης των υποδομών και του περιβάλλοντος στην περιοχή της τοπικής αρχής.

(15) Τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης για παρατυπίες σε υφιστάμενη οικοδομή, σε σχέση με τις οποίες η Πολεοδομική Αρχή έχει χορηγήσει πολεοδομική άδεια με βάση το άρθρο 45Α του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η αρμόδια αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό έγκρισης νοουμένου ότι με την αίτηση υποβάλλεται έκθεση για την κατάσταση του φέροντα οργανισμού της οικοδομής από το μηχανικό του έργου.

(16) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“ακίνητη ιδιοκτησία” και “μονάδα” έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος·

“αυτοτελής και/ή άνετη κάρπωση” σε σχέση με υφιστάμενη οικοδομή ή ανάπτυξη ή με μονάδα σε οικοδομή ή με οικόπεδο, σημαίνει την κατάσταση που υπάρχει σε οικοδομή ή διαχωρισμό οικοπέδων στην οποία, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η οικοδομή ή ο διαχωρισμός σύμφωνα με το σύνολο των όρων της εκδοθείσας άδειας, η αρμόδια αρχή διαπιστώνει την ικανοποιητική αυτοτελή λειτουργία και εξυπηρέτηση της οικοδομής ή της μονάδας ή του οικοπέδου, ανεξάρτητα από:

(α) την ολοκλήρωση και λειτουργία οποιασδήποτε άλλης μονάδας της οικοδομής ή την ολοκλήρωση του διαχωρισμού οικοπέδου, ή

(β) οποιαδήποτε ατέλεια ή έλλειψη ή παρατυπία ή παρανομία σε άλλη μονάδα της οικοδομής ή άλλο οικόπεδο του διαχωρισμού.

“Επιτροπή” [Διαγράφηκε]·

“παρατυπία” σε σχέση με υφιστάμενη οικοδομή ή υπό δημιουργία οικόπεδο σημαίνει τη μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους άδειας οικοδομής ή  διαχωρισμού ή την επέκταση ή προσθήκη ή αλλαγή χρήσης ή τη μετατροπή της οικοδομής κατά παράβαση των εγκριθέντων σχεδίων και όρων·

“υπό δημιουργία οικόπεδο” σημαίνει τεμάχιο γης που έχει προκύψει από τη μετατροπή ή τη διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο ή σε χωριστά οικόπεδα κατόπιν άδειας διαχωρισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 έχουν τοποθετεί τα κράσπεδα, οι δρόμοι είναι άνετα χρησιμοποιήσιμοι από οχήματα και έχει επιβεβαιωθεί η εμβαδομέτρηση του οικοπέδου ή των οικοπέδων από αρμόδιο πρόσωπο και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 10·

“υφιστάμενη οικοδομή” σημαίνει την οικοδομή ή το συγκρότημα οικοδομών που αποτελείται από περισσότερες της μιας μονάδες που ανεγέρθηκαν αφού εξασφαλίσθηκε άδεια οικοδομής σύμφωνα με το άρθρο 3, και η οποία έχει ουσιαστικά συμπληρωθεί και της οποίας επιμέρους μονάδα κατέχεται ή δύναται να κατέχεται αυτοτελώς και να τυγχάνει άνετης κάρπωσης ως μονάδα, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011.