Έλεγχος οδών

11. Κάθε οδός που κατασκευάστηκε δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 θεωρείται, αμέσως μετά που το πιστοποιητικό έγκρισης χορηγηθεί, ως δημόσια οδός και-

(α) αν βρίσκεται εντός των ορίων δημοτικής περιοχής περιέρχεται υπό τον έλεγχο του σχετικού Δήμου και στο εξής η δαπάνη επισκευής και συντήρησης της οδού αυτής βαρύνει το Δήμο

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός αν προνοείται διαφορετικά από οποιοδήποτε νόμο που είναι εκάστοτε σε ισχύ, περιέρχεται υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης και η δαπάνη επισκευής και συντήρησης της οδού αυτής βαρύνει την Κυβέρνηση.