Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη διεύρυνση ή ευθυγράμμιση οδών

12.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιέχονται στο Νόμο αυτό, αρμόδια αρχή δύναται, για το σκοπό διεύρυνσης ή ευθυγράμμισης οποιασδήποτε οδού να ετοιμάζει ή να μεριμνά ώστε να ετοιμαστούν σχέδια που να δείχνουν το πλάτος της οδού αυτής και τη διεύθυνση την οποία πρέπει να λάβει.

(2) Όταν οποιαδήποτε σχέδια έχουν ετοιμαστεί, δυνάμει του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή καταθέτει τα σχέδια αυτά στο γραφείο της και επίσης μεριμνά ώστε να δημοσιευτεί γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μια ή περισσότερες τοπικές εφημερίδες, ότι τα σχέδια αυτά ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στο γραφείο αυτής και διατίθενται προς επιθεώρηση από το κοινό, και τα σχέδια αυτά διατίθενται στο κοινό προς επιθεώρηση, σε κάθε εύλογο χρόνο, για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Κατά την εκπνοή της περιόδου που εκτίθεται στο εδάφιο (2), τα σχέδια καθίστανται, τηρουμένης οποιασδήποτε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπι προσφυγής όπως προνοείται στο άρθρο 18, δεσμευτικά για την αρμόδια αρχή και για όλα τα πρόσωπα που επηρεάζονται από αυτά και καμιά άδεια δεν εκδίδεται από την αρμόδια αρχή παρά μόνο σύμφωνα με τα σχέδια αυτά.