Επιφύλαξη

27.-(α) Οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε νόμιμα και οποιοδήποτε διάταγμα που εκδόθηκε νόμιμα δυνάμει οποιουδήποτε από τους Νόμους που καταργήθηκαν από το Νόμο αυτό και η οποία ή το οποίο υπάρχει κατά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού είναι έγκυρη και αποτελεσματική και θεωρείται ότι η άδεια χορηγήθηκε ή ότι το διάταγμα εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(β) Οποιαδήποτε σχέδια που καταρτίστηκαν νόμιμα από οποιοδήποτε Δήμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 136 των περί Δήμων Νόμων του 1930 μέχρι 1945, και τα οποία ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, είναι έγκυρα και αποτελεσματικά και θεωρούνται ότι καταρτίστηκαν δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(γ) Οποιοσδήποτε ειδικός κατάλογος που καταρτίστηκε νόμιμα από Δημοτικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 138 των περί Δήμων Νόμων του 1930 μέχρι 1945, και ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, είναι έγκυρος και αποτελεσματικός ωσάν ο Νόμος αυτός δεν είχε θεσπιστεί.

(δ) Οποιαδήποτε διοικητική πράξη που εκδόθηκε δυνάμει οποιουδήποτε από τους Νόμους ή τα άρθρα των Νόμων που καταργούνται από το Νόμο αυτό, η οποία πραγματεύεται ζητήματα σε σχέση με τα οποία εκδίδονται Κανονισμοί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή τα οποία είναι ασυμβίβαστα με οποιοδήποτε από τους Κανονισμούς αυτούς, ακυρώνεται με την έκδοση των Κανονισμών αυτών.