Ειδικές ρυθμίσεις σε σχέση με την επιβολή διοικητικού προστίμου

28.-(1) Διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου.

(2) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 23 με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία αποστέλλεται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και η οποία –

(α) Καθορίζει την παράβαση,

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπό περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 18, και

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντί της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής και, σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια αρχή μεριμνά, ώστε να μην επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο και ποινή συνεπεία καταδίκης για τέλεση ταυτόχρονα ποινικού αδικήματος.

(4) Η αρμόδια αρχή εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 23 όταν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18 για άσκηση προσφυγής ή, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από την απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από την αρμόδια αρχή διοικητικού προστίμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(6) Ο Υπουργός καθορίζει με οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους επιβαλλόμενου δυνάμει των άρθρων 21, 22 και 23 διοικητικού πρόστιμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.