Ειδική διάταξη αναφορικά με Τμήματα Ενόπλων Δυνάμεων

26.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που περιέχονται στο Νόμο αυτό, αρμόδια αρχή, για το σκοπό χορήγησης άδειας ή πιστοποιητικού έγκρισης δυνάμει του Νόμου αυτού, σε σχέση με οποιαδήποτε γη που ανήκει σε Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως:

Νοείται ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του άρθρου αυτού, θα συμβουλεύεται, αν κρίνει αυτό ορθό, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, εντός της περιοχής του οποίου βρίσκεται η γη αυτή.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του άρθρου αυτού δύναται, όταν κατά τη γνώμη του αυτό είναι επιθυμητό λόγω της φύσης της σκοπούμενης εργασίας, να μην απαιτεί οποιαδήποτε άδεια ή πιστοποιητικό έγκρισης δυνάμει του άρθρου αυτού.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 11 δεν εφαρμόζονται σε οδό που χαράχθηκε ή που κατασκευάστηκε από Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων, δυνάμει οποιασδήποτε άδειας που χορηγήθηκε από το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, και οποιαδήποτε τέτοια οδός, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει διαφορετικά, δεν θεωρείται δημόσια οδός και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης οποιασδήποτε τέτοιας οδού βαρύνουν το σχετικό Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων.

(4) Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων, άλλο από το Πολιτικό Τμήμα, εξαιρείται από την καταβολή οποιωνδήποτε τελών δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

“γη που ανήκει σε Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων” σημαίνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία είναι εγγεγραμμένη επ’ ονόματι Τμήματος Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία ανήκει, κατέχεται ή απολαύεται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και η οποία διατέθηκε σε Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων με ενοικίαση από, ή δυνάμει κάποιας άλλης διευθέτησης με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που ενοικιάστηκε ή που κατέχεται με άλλο τρόπο από Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη επ’ ονόματι αυτού, ή, η οποία δεν ανήκει, κατέχεται ή απολαύεται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, εκτός από τέτοια ιδιοκτησία η οποία τυγχάνει να είναι ενοικιασμένη ή να κατέχεται από Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων για το σκοπό ανέγερσης σ’ αυτή προσωρινού καταυλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο προσωρινό σκοπό για τον οποίο το Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων ικανοποιεί το Υπουργικό Συμβούλιο ότι είναι τέτοιας φύσης ώστε, για το δημόσιο συμφέρον, πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου αυτού:

Νοείται ότι οποιοσδήποτε προσωρινός καταυλισμός ή οικοδομή που ανεγέρθηκε για οποιοδήποτε προσωρινό σκοπό σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που ενοικιάστηκε ή που κατέχεται από Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων για προσωρινό σκοπό, θα μετακινείται από το Τμήμα αυτό όταν δεν χρειάζεται περαιτέρω ή όταν ο σκοπός αυτός έχει εξυπηρετηθεί, εκτός αν ήθελε ληφθεί άδεια σε σχέση με αυτό από τον ιδιοκτήτη της τέτοιας ακίνητης ιδιοκτησίας από την κατάλληλη αρμόδια αρχή.

“Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων” σημαίνει τις Αρχές των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Αεροπορικών Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Τμήμα της Κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο (το οποίο αναφέρεται στο Νόμο αυτό ως “Πολιτικό Τμήμα”) αλλά δεν περιλαμβάνει τα ινστιτούτα των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Αεροπορικών Δυνάμεων ή οποιαδήποτε παρόμοια ή φιλανθρωπικά ιδρύματα των ναυτικών, στρατιωτικών ή αεροπορικών δυνάμεων.