Βαρύτητα η oπoία πρέπει vα απoδίδεται στηv απόδειξη

5. [Διαγράφηκε]