Απόδειξη δηλώσεωv πoυ παράγovται από ηλεκτρovικoύς υπoλoγιστές

5Α. [Διαγράφηκε]