v o ov ovo oo

5A.-(1) oo o o ooo ov oo, ovv v vovv o v o, v ooo ovo o v o ooo ov vv oo , v o vvo o o (2) o v voo.

(2) o o vvo o o (1) v o oo:

() o o o ooo ov ov oo ov o v oo o ov oo ooo , v vv v oo , o oo ovv v o o vo, o

() v o o ov oo oooo , v v v ov, oo v o ov , v oo oov o oo o ov

() o o o o v o o ov oo oo vov , v , o oo oo vov o v o, o o vo v o, v v o v ov v o o v o ovo o

() o oo o oo ov v oo oov oo oo ooo o ov oo v v v ov.

(3) oo, ov o, v ovo oo o o v oov o ov o oo vv v v o, v o o (2)() o v, -

() v ovv oov o oov v o

() oo ovo oo o oov o v o

() oo vo ovv oov o oov o v o

() oooo o o, o ooo o o, v o, ooo , v v ovv oov,

o o ovo oo o oov o o vo, v o, oov o oo o vo o oov v ov oo, vo o o ov oo vov vo.

(4) oo v o v o ooo v o vo o, oo o ooo-

() v v o o, o ooo ov o ov ooo

() v o o o o oo v o v o, o oo vv v v , v o o o ov oo

() oooo o o o vov o o (2) o v, o ooo v v ovo o o ooo v o o o o v v v ov,

o o o v o oo o oo o vo o v v ' , v o o o ov ' .

(5) o oo o vo o-

() o oo ov ooo ov oo, v ooov ' v oooo o o, v v ooov ooo vv

() ooo, ov oo o voo, ov oo o v oov v ov ov oo o oo v v ov, o oo , v oooov ov ov oo o ov o, v ov ooo ov oo v v ov

() v o ov oo ov oo ooo vv .

(6) o o , v o o (3) o v, "ov oo" v oo v v v oov vo oo o oov oo, o vo o oov oo oo, oo.

(7) o o ooo ov, oo o ooo o v o o (4) o v, v o v o v v oo v v v o , v v , ovo oo oo v o v, o , o ov.