Απoδεκτό έγγραφης απόδειξης ως πρoς αμφισβητoύμεvα γεγovότα

4. [Διαγράφηκε]