Πρώτη και άλλες συνελεύσεις των πιστωτών

14.-(1) Μετά την έκδοση διατάγματος πτώχευσης εναντίον χρεώστη, όταν υπάρχει απαίτηση από τον αιτητή-πιστωτή ή από άλλο πιστωτή ή όπου κρίνει σκόπιμο ο Επίσημος Παραλήπτης θα συγκαλείται γενική συνέλευση των πιστωτών του, που αναφέρεται στο Νόμο αυτό ως η Πρώτη Συνέλευση των Πιστωτών, με σκοπό να εξετασθεί κατά πόσο δύναται να γίνει αποδεκτή πρόταση συμβιβασμού ή σχέδιο διευθέτησης ή και γενικά για τον τρόπο μεταχείρισης της περιουσίας του χρεώστη.

(2) Όταν Γενική Συνέλευση των Πιστωτών, συγκαλείται κατόπιν αιτήματος του πιστωτή, τα έξοδα της συνέλευσης θα τα επιβαρύνεται ο πιστωτής.

(3) Σχετικά με τη σύγκληση και διαδικασία στις συνελεύσεις των πιστωτών, πρέπει να τηρούνται οι Κανονισμοί του Πρώτο Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.