Έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεση του πτωχεύσαντα ή πτωχεύσαντα

15.-(1) Όταν εκδίδεται διάταγμα πτώχευσης εναντίον πτωχεύσαντα, ο πτωχεύσας καταρτίζει και υποβάλλει στον επίσημο παραλήπτη έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεση του πτωχεύσαντα ή πτωχεύσαντα και σε σχέση με αυτή κατά τον καθορισμένο τύπο, η οποία βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση, και η οποία δείχνει τις λεπτομέρειες του ενεργητικού, των χρεών και υποχρεώσεων του πτωχεύσαντα, τα ονόματα, διευθύνσεις και επαγγέλματα των πιστωτών του, τις εξασφαλίσεις που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, τις ημερομηνίες που οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δόθηκαν αντίστοιχα και τέτοιες περαιτέρω ή άλλες πληροφορίες που δυνατό να καθοριστούν ή τις οποίες ο επίσημος παραλήπτης δύναται να ζητήσει.

(2) Έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεση του πτωχεύσαντα ή πτωχεύσαντα θα πρέπει να υποβάλλεται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες, δηλαδή:

(α) αν το διάταγμα εκδίδεται κατόπι της αίτησης του πτωχεύσαντα, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος·

(β) αν το διάταγμα εκδίδεται κατόπι της αίτησης πιστωτή, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

Το Δικαστήριο όμως δύναται να παρατείνει το χρόνο για ειδικούς λόγους σε κάθε περίπτωση.

(3) Αν ο πτωχεύσας ή ο πτωχεύσας παραλείπει και/ή αμελεί να υποβάλει την έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεσή του μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ο επίσημος παραλήπτης δύναται να καταχωρήσει αίτηση στο Δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος, το οποίο να υποχρεώνει τον πτωχεύσαντα ή τον πτωχεύσαντα να υποβάλει την εν λόγω έκθεση κατάστασης της περιουσίας του και να συμπληρώσει την προκαταρκτική κατάθεσή του σχετικά με τις υποθέσεις του.

(4) [Διαγράφηκε].

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία για ειδικούς λόγους δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή της έκθεσης κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτικής κατάθεσης του πτωχεύσαντα ή του πτωχεύσαντα, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του επίσημου παραλήπτη, δύναται με διάταγμά του να τροποποιήσει τη διαδικασία πτώχευσης, έτσι ώστε αυτή να συνεχιστεί χωρίς να απαιτείται η υποβολή της έκθεσης κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτικής κατάθεσης του πτωχεύσαντα.

(6) Κάθε πρόσωπο που δηλώνει γραπτώς ότι ο ίδιος είναι πιστωτής του πτωχεύσαντα δύναται, προσωπικά ή με αντιπρόσωπο, να επιθεωρεί την έκθεση κατάστασης της περιουσίας και προκαταρκτική κατάθεση του πτωχεύσαντα ή πτωχεύσαντα σε εύλογο χρόνο και να λαμβάνει αντίγραφο αυτής ή απόσπασμα από αυτή, αλλά κάθε πρόσωπο που ψευδώς δηλώνει ότι ο ίδιος είναι πιστωτής θα είναι ένοχο περιφρόνησης Δικαστηρίου και θα τιμωρείται ανάλογα κατόπι αίτησης του διαχειριστή ή του επίσημου παραλήπτη.