Πρώτη και άλλες συνελεύσεις των πιστωτών

14.-(1) Το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοση διατάγματος παραλαβής εναντίον χρεώστη, θα συγκαλείται γενική συνέλευση των πιστωτών του (που αναφέρεται στο Νόμο αυτό ως η Πρώτη Συνέλευση των Πιστωτών) με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο δύναται να γίνει αποδεκτή πρόταση συμβιβασμού ή σχέδιο διευθέτησης ή κατά πόσο είναι σκόπιμη η κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση, και γενικά για τον τρόπο μεταχείρισης, της περιουσίας του χρεώστη.

(2) Σχετικά με τη σύγκληση και διαδικασία στις συνελεύσεις των πιστωτών, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου αυτού.