Μαρτυρία διαδικασίας σε συνελεύσεις πιστωτών

111.-(1) Πρακτικά διαδικασίας σε συνέλευση πιστωτών βάσει του Νόμου αυτού, υπογραμμένα στην ίδια ή την αμέσως επόμενη συνέλευση, από πρόσωπο το οποίο περιγράφεται ή το οποίο φαίνεται ότι είναι πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία το πρακτικό υπογράφτηκε, λαμβάνεται ως μαρτυρία χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

(2) Μέχρις ότου αποδειχτεί το αντίθετο, κάθε συνέλευση πιστωτών σχετικά με τη διαδικασία στην οποία υπογράφτηκε πρακτικό με αυτό τον τρόπο θα θεωρείται ότι συγκλήθηκε και συνήλθε δεόντως και όλες οι αποφάσεις που λήφθησαν ή διαδικασία που διεξάχθηκε σε αυτή θεωρούνται ότι λήφθηκαν ή διεξάχθηκαν κατά τον κανονικό τρόπο.