Μαρτυρία διαδικασίας πτώχευσης

112. Αίτηση ή αντίγραφο αίτησης πτώχευσης, διάταγμα ή πιστοποιητικό ή αντίγραφο διατάγματος ή πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε από Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία πτώχευσης, οποιοδήποτε έγγραφο ή αντίγραφο εγγράφου, ένορκης δήλωσης, ή εγγράφου το οποίο έγινε ή χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια πτωχευτικής διαδικασίας ή άλλης διαδικασίας βάσει του Νόμου αυτού θα δύναται να ληφθεί ως μαρτυρία σε όλες τις νομικές διαδικασίες, αν φανεί ότι σφραγίστηκε με τη σφραγίδα Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία πτώχευσης ή φέρεται να υπογράφτηκε από δικαστή του Δικαστηρίου αυτού ή πιστοποιείται ως αληθές αντίγραφο από Πρωτοκολητή του Δικαστηρίου αυτού.