Λήψη όρκου σε ένορκες δηλώσεις

113. Τηρουμένων των γενικών κανονισμών ένορκη δήλωση που θα χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες πτώχευσης δύναται να γίνει ενώπιον τέτοιων προσώπων τα οποία εξουσιοδοτούνται να επάγουν όρκους σε αστικές διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου.