Εξουσία έκδοσης γενικών κανονισμών

108. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, ανακαλεί και αλλοιώνει γενικούς κανονισμούς που κατατίθενται ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τους περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμους του 1989 έως 1992 για την εφαρμογή των σκοπών του Νόμου αυτού και για τον καθορισμό των τελών, δικαιωμάτων και ποσοστών τα οποία επιβάλλονται ή εισπράττονται αναφορικά με διοικητικής φύσεως διαδικασίες του παρόντος Νόμου.