Χορηγία και ψήφιση εξόδων

78.-(1) Όταν διαχειριστής λαμβάνει αμοιβή για τις υπηρεσίες του με την ιδιότητα αυτή, καμιά πληρωμή δεν θα επιτρέπεται στους λογαριασμούς του σχετικά με την εκτέλεση από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο των συνηθισμένων καθηκόντων τα οποία απαιτούνται από το Νόμο αυτό ή τους κανονισμούς να εκτελεστούν από τον ίδιο.

(2) Όταν ο διαχειριστής είναι δικηγόρος δύναται να συνάψει σύμβαση ώστε η αμοιβή για τις υπηρεσίες του ως διαχειριστή να περιλαμβάνει όλες τις επαγγελματικές υπηρεσίες.

(3) Όλοι οι λογαριασμοί και έξοδα δικηγόρων, λογιστών, εκπλειστηριαστών, μεσιτών και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τα οποία δεν είναι διαχειριστές, θα ψηφίζονται από τον καθορισμένο λειτουργό και δεν θα επιτρέπεται καμιά πληρωμή αναφορικά με αυτά στους λογαριασμούς του διαχειριστή χωρίς απόδειξη ότι έγινε τέτοια ψήφιση. Ο λειτουργός ψήφισης των εξόδων θα πρέπει να ικανοποιηθεί, προτού ψηφίσει τέτοιους λογαριασμούς και έξοδα, ότι η απασχόληση τέτοιων δικηγόρων και άλλων προσώπων, σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα από τα οποία προκύπτουν τέτοιες χρεώσεις, εγκρίθηκε δεόντως. Η έγκριση πρέπει να εξασφαλιστεί πριν από την απασχόληση εκτός σε περιπτώσεις επείγουσες αλλά και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν έγινε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξασφάλιση της έγκρισης.

(4) Κάθε τέτοιο πρόσωπο, κατόπι παράκλησης του διαχειριστή (την οποία παράκληση ο διαχειριστής οφείλει να υποβάλει σε επαρκή χρόνο πριν από την κήρυξη μερίσματος), θα πρέπει να παραδώσει το λογαριασμό εξόδων του ή χρεώσεων στον κατάλληλο λειτουργό για ψήφιση, και αν παραλείψει να πράξει με τον τρόπο αυτό εντός επτά ημερών μετά τη λήψη της παράκλησης, ή εντός τέτοιου περαιτέρω χρόνου όπως το Δικαστήριο, κατόπι αίτησης, δύναται να παραχωρήσει, ο διαχειριστής θα κηρύξει και θα διανείμει το μέρισμα χωρίς να λάβει υπόψη οποιαδήποτε αξίωση από το πρόσωπο αυτό και ακολούθως τέτοια αξίωση θα χάνεται τόσο έναντι του διαχειριστή προσωπικά όσο και έναντι της περιουσίας.