Ο διαχειριστής δεν θα καταβάλλει χρήματα σε ιδιωτικό λογαριασμό

79. Ο διαχειριστής δεν θα καταβάλλει ποσά που εισπράχτηκαν από αυτόν ως διαχειριστή στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του.

Θα πρέπει να τηρεί σε τοπική τράπεζα, όπως θα ορίσει η εποπτική επιτροπή, ή, σε περίπτωση παράλειψης διορισμού εποπτικής επιτροπής, όπως το Δικαστήριο ορίσει, ένα χωριστό και διακριτικό λογαριασμό στο όνομα της περιουσίας που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του, στην οποία τράπεζα όλα τα ποσά που εισπράσσονται από αυτόν θα καταβάλλονται σε πίστη της περιουσίας. Και αν ο διαχειριστής, οποτεδήποτε, έχει στα χέρια του ποσό, που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), για περισσότερες από δέκα ημέρες, θα υπέχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, δηλαδή:

(α) θα πληρώνει τόκο με επιτόκιο δέκα τοις εκατόν (10%) ετησίως για το ποσό πέραν των χίλιων ευρώ (€1.000) που έχει στα χέριά του·

(β) εκτός αν αυτός δύναται να αποδείξει κατά τρόπο που ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι ο λόγος για την κατακράτηση των χρημάτων ήταν επαρκής, ο διαχειριστής κατόπι αίτησης του επίσημου παραλήπτη ή οποιουδήποτε πιστωτή, θα απολυθεί από το αξίωμα του από το Δικαστήριο και δεν θα έχει αξίωση για αμοιβή και θα ευθύνεται για δαπάνες τις οποίες οι πιστωτές δυνατό να υποστούν εξαιτίας της απόλυσης του ή σαν αποτέλεσμα αυτής.