Αμοιβή διαχειριστή

77. Η αμοιβή του διαχειριστή υπολογίζεται όπως εκείνη που ισχύει στην περίπτωση που ενεργεί ο Επίσημος Παραλήπτης υπό τέτοια ιδιότητα όπως καθορίζεται στους περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμούς, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη συνέλευση πιστωτών.