Αμοιβή διαχειριστή

77.-(1) Όταν οι πιστωτές διορίσουν πρόσωπο ως διαχειριστή της περιουσίας του χρεώστη, η αμοιβή του (αν υπάρχει) ορίζεται από συνήθη απόφαση των πιστωτών ή, αν οι πιστωτές αποφασίσουν με αυτό τον τρόπο αυτό, από την εποπτική επιτροπή και η αμοιβή θα είναι σε φύση προμήθειας ή ποσοστού, της οποίας το ένα μέρος θα πρέπει να πληρωθεί από το ποσό που εκκαθαρίστηκε από το διαχειριστή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών που πληρώθηκαν σε ασφαλισμένους πιστωτές από το προϊόν των ασφαλειών τους και το άλλο μέρος από το ποσό που διανεμήθηκε σε μέρισμα.

(2) Αν το ένα τέταρτο σε αριθμό ή σε αξία των πιστωτών διαφωνεί με την απόφαση, ή ο πτωχεύσας ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι η αμοιβή είναι υπερβολική, η αμοιβή θα οριστεί από το Δικαστήριο.

(3) Η απόφαση θα ορίζει ποιες δαπάνες καλύπτει η αμοιβή και δεν θα επιβάλλεται καμιά υποχρέωση στην περιουσία του πτωχεύσαντα ή στους πιστωτές, σχετικά με οποιεσδήποτε δαπάνες τις οποίες ρητά καθορίζεται ότι καλύπτει η αμοιβή.

(4) Όταν ο διαχειριστής ενεργεί χωρίς αμοιβή, θα επιτρέπεται να καταβληθούν σε αυτόν από την περιουσία του πτωχεύσαντα, έξοδα και δαπάνες που υπέστηκε για, ή σχετικά με τη διαδικασία της πτώχευσης όπως οι πιστωτές, με την έγκριση του Δικαστηρίου, δυνατό να εγκρίνουν.

(5) Διαχειριστής, κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις, δεν θα προβαίνει σε διευθέτηση για τον πτωχεύσαντα ή δεν θα αποδέχεται από τον πτωχεύσαντα, ή δικηγόρο, ή εκπλειστηριαστή, ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο δυνατό να προσλήφθηκε στην πτώχευση, οποιαδήποτε δώρα, αμοιβή, ή χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα, ή όφελος πέραν της αμοιβής που ορίστηκε από τους πιστωτές και η οποία είναι πληρωτέα από την περιουσία του πτωχεύσαντα, ούτε θα προβαίνει σε διευθέτηση παραίτησης ή για να παραιτηθεί από μέρος της αμοιβής του, είτε ως παραλήπτης, διευθύνων διαχειριστής ή διαχειριστής προς όφελος του πτωχεύσαντα ή δικηγόρου ή άλλου προσώπου το οποίο δυνατό να προσλήφθηκε στην πτώχευση.