Τόκος σε χρέη

62. Όταν χρέος έχει επαληθευτεί και τέτοιο χρέος περιλαμβάνει τόκο, ή οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα αντί τόκου, τέτοιος τόκος ή αντάλλαγμα, για τους σκοπούς μερίσματος, υπολογίζεται προς επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το εννέα τοις εκατό ετησίως, χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα του πιστωτή να εισπράξει από την περιουσία οποιοδήποτε μεγαλύτερο επιτόκιο το οποίο δυνατό να δικαιούται μετά την πλήρη εξόφληση όλων των επαληθευθέντων χρεών της περιουσίας.