Τελικό μέρισμα

63.-(1) Όταν ο διαχειριστής μετατρέψει σε χρήματα ολόκληρη την περιουσία του πτωχεύσαντα, ή τόσο μέρος από αυτή το οποίο, κατά την κοινή γνώμη του ίδιου και της εποπτικής επιτροπής δύναται να εκκαθαριστεί χωρίς αχρείαστη αναβολλή του έργου της διαχείρισης, ο διαχειριστής θα κηρύξει τελικό μέρισμα, αλλά προτού πράξει αυτό πρέπει να δώσει ειδοποίηση κατά τον καθορισμένο τρόπο στα πρόσωπα των οποίων οι αξιώσεις για να καταστούν πιστωτές γνωστοποιήθηκαν σε αυτόν, αλλά δεν αποδείχτηκαν κατά τρόπο που να τον ικανοποιεί ότι αν δεν αποδείξουν τις απαιτήσεις τους προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου μέσα στον οριζόμενο από την ειδοποίηση χρόνο, αυτός θα προχωρήσει να κηρύξει τελικό μέρισμα χωρίς να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις τους.

(2) Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε με τον τρόπο αυτό, ή αν το Δικαστήριο, κατόπι αίτησης από οποιοδήποτε τέτοιο πιστωτή, παραχωρήσει σε αυτόν περαιτέρω χρόνο προς απόδειξη της απαίτησης του, τότε με την πάροδο τέτοιου περαιτέρω χρόνου, το τελικό μέρισμα θα διανεμηθεί μεταξύ των πιστωτών που επαλήθευσαν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις οποιωνδήποτε άλλων προσώπων.

(3) Αν το Δικαστήριο αποδεχτεί οποιαδήποτε απαίτηση η οποία απορρίφτηκε από το διαχειριστή, το πρόσωπο που έχει τέτοια απαίτηση δικαιούται να πληρωθεί, από ολόκληρη τη διαθέσιμη περιουσία που βρίσκεται στα χέρια του διαχειριστή, μέρισμα το οποίο το πρόσωπο αυτό θα εδικαιούτο αν η αξίωση του δεν απορριπτόταν από το διαχειριστή.