Καθήκοντα επίσημου παραλήπτη αναφορικά με περιουσία πτωχεύσαντα

70.-(1) Όσον αφορά την περιουσία του πτωχεύσαντα αποτελεί καθήκον του επίσημου παραλήπτη:

(α) ενώ εκκρεμεί ο διορισμός διαχειριστή, να ενεργεί ως διαχειριστής της περιουσίας του πτωχέυσαντα·

(β) να εξουσιοδοτεί τον ειδικό διαχειριστή να βρίσκει χρήματα ή να προβαίνει σε προκαταβολές για τους σκοπούς της περιουσίας σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία, προς το συμφέρον των πιστωτών, φανεί αναγκαίο να πράξει με τον τρόπο αυτό·

(γ) να συγκαλεί και προεδρεύει στην πρώτη συνέλευση των πιστωτών·

(δ) να εκδίδει τύπους πληρεξουσιοδότησης για χρήση στις συνελεύσεις των πιστωτών·

(ε) να υποβάλλει έκθεση στους πιστωτές σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση την οποία ο πτωχεύσας δυνατό να έχει υποβάλει αναφορικά με τον τρόπο εκκαθάρισης των περιουσιακών του υποθέσεων·

(στ) να δημοσιεύει το διάταγμα πτώχευσης, την ημερομηνία της πρώτης συνέλευσης των πιστωτών και της δημόσιας εξέτασης του πτωχεύσαντα και τέτοια άλλα ζητήματα τα οποία δυνατό να είναι αναγκαίο να δημοσιευτούν·

(ζ) να ενεργεί ως διαχειριστής κατά τη διάρκεια κενής θέσης στο αξίωμα του διαχειριστή.

(2) Όταν πτωχεύσας δεν δύναται ο ίδιος να ετοιμάσει κατάλληλη κατάσταση περιουσιακών υποθέσεων, ο επίσημος παραλήπτης δύναται, τηρουμένων οποιωνδήποτε καθορισμένων όρων και με έξοδα της περιουσίας, να προσλάβει πρόσωπο ή πρόσωπα για να βοηθήσουν στον καταρτισμό της κατάστασης των περιουσιακών υποθέσεων.

(3) Κάθε επίσημος παραλήπτης λογοδοτεί στο Δικαστήριο και καταθέτει όλα τα χρήματα και μεταχειρίζεται όλες τις εξασφαλίσεις κατά τέτοιο τρόπο όπως το Δικαστήριο από καιρό σε καιρό διατάξει.